Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

III OZ 854/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 27 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku J.B. (dalej: skarżący), wymierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 złotych, w trybie art. 55 § 1...

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

II SAB/Ke 36/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-08-13

. skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo z dnia 13 grudnia 2014r., wskazując na brak czynności w sprawie m.in. zniszczenia środowiska o pow. 1,57 ha...
. 37 K.p.a. Końcowo wskazano, że pismem z dnia 21 kwietnia 2015r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił H. K. o nieuwzględnieniu jego skargi., Zarządzeniem z dnia...

III OZ 583/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-04

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 marca 2022 r., znak DOA-WSzAOP.4722.5.2020.MM w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia postępowania...
o jego uchylenie lub zmianę., W uzasadnieniu zażalenia Spółka podniosła, iż zaskarżona decyzja posiada charakter wykonalności. Wskazano, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

III OSK 2338/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-11

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2022 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2018.KN.4 w przedmiocie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia...
/Wa 686/22, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19...

III OZ 399/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 lipca 2021 r., nr DOA-WSzOP.473.6.2019.MM w przedmiocie potwierdzenia...
. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) dalej zwanej 'p.p.s.a.' odrzucił skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2021 r...

III OZ 643/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-14

skargi E. N. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2022 r., nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.81.2018.EU/AB.AW.29 w przedmiocie ustalenia środowiskowych...
odrzucił skargę E. N. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 18 marca 2022 nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.81.2018.EU/AB.AW.29 w przedmiocie ustalenia środowiskowych...

II OSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2012-10-16

oraz potencjalne miejsce jego rozrodu., Skarżący wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając...
do nałożenia na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie obowiązku wydania takiej opinii., Pismem z dnia 6 września 2011 r. skarżący wniósł do Generalnego...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 146/20 w sprawie ze skargi Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie odmowy...

III OSK 2105/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-07

SA/Wa 1083/21 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5...
A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 kwietnia 2021 r. w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   27