Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

III OZ 854/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 27 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku J.B. (dalej: skarżący), wymierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 złotych, w trybie art. 55 § 1...

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

II SAB/Ke 36/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-08-13

. skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo z dnia 13 grudnia 2014r., wskazując na brak czynności w sprawie m.in. zniszczenia środowiska o pow. 1,57 ha...
. 37 K.p.a. Końcowo wskazano, że pismem z dnia 21 kwietnia 2015r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił H. K. o nieuwzględnieniu jego skargi., Zarządzeniem z dnia...

III OZ 399/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 lipca 2021 r., nr DOA-WSzOP.473.6.2019.MM w przedmiocie potwierdzenia...
. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) dalej zwanej 'p.p.s.a.' odrzucił skargę I. sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2021 r...

II OSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2012-10-16

oraz potencjalne miejsce jego rozrodu., Skarżący wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając...
do nałożenia na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie obowiązku wydania takiej opinii., Pismem z dnia 6 września 2011 r. skarżący wniósł do Generalnego...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 146/20 w sprawie ze skargi Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie odmowy...

III OZ 264/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

o odrzuceniu skargi Gminy [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r., [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów postanawia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów, jako złożonej z uchybieniem terminu do jej wniesienia...

II SAB/Ol 28/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-30

., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając uchylenia zaskarżonego...
z dnia 31 sierpnia 2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował wnioskodawcę, iż wnioskowana opinia nie stanowi zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu...

III OSK 5543/21 - Wyrok NSA z 2021-09-14

IV SA/Wa 42/21 w sprawie ze sprzeciwu Stowarzyszenia 'A.' z siedzibą w I. od decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2020 r., znak...
w Warszawie oddalił sprzeciw Stowarzyszenia A. z siedzibą w I. (dalej: stowarzyszenie') od decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] listopada 2020 r...

III OSK 5178/21 - Wyrok NSA z 2022-06-14

Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 1307/20 w sprawie ze skargi A. z siedzibą w O. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 10 kwietnia 2020 r. znak [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz A. z siedzibą w O. kwotę 1343...
1   Następne >   +2   +5   +10   23