Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II OSK 185/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

ze skargi Prezydenta Miasta P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2013 r. nr ... w przedmiocie odmowy uzgodnienia...
Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Prezydenta Miasta P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2013r...

II SAB/Rz 5/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-19

do realizacji drogi ekspresowej na odcinku N. - S., a w szczególności nie wystąpienie do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegającą na nie wystąpieniu...

II OSK 613/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 937/12 w sprawie ze skargi Gminy [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...

I OSK 1207/12 - Wyrok NSA z 2014-01-17

w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej...
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2011 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej., W uzasadnieniu wyroku podano...

II OSK 1186/10 - Wyrok NSA z 2011-07-22

z dnia 3 lipca 2009 r., tj. w dniu 16 lipca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody...
z opracowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olsztyna. Wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...

II SAB/Wa 108/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

WSA Łukasz Krzycki, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 24 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi [...] na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
także: skarżący) złożył na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330. ze zm.) do Generalnego Dyrektora...

II SAB/Wa 664/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

WSA - Konrad Łukaszewicz po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 marca 2019 r. sprawy ze skargi [...] sp. j. z siedzibą w [...] na bezczynność Dyrektora Generalnej...
na realizację wyżej wskazanego zadania., Zastępca Dyrektora Oddziału w O. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismem z dnia [...] sierpnia 2018 r...

II GW 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy P. a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zajęcia pasa drogowego postanawia...
; dalej p.p.s.a.), o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy P. a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...

II GW 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy P. a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zajęcia pasa drogowego postanawia...
. 270; dalej p.p.s.a.), o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy P. a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...

II OSK 1433/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu...
zagospodarowania przestrzennego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
1   Następne >   3