Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OSK 1835/10 - Wyrok NSA z 2011-10-25

z treścią art. 5 ust. 1 ww. ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych...
, gdzie właściwym jest dyrektor parku. Stosownie zaś do treści art. 3 ust. 2 ochrona gruntów leśnych polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne., Sąd...

I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

lub może wpływać na ukształtowanie uprawnień jednostki (np. decyzje z zakresu ochrony środowiska)., IV. Wykonywanie administracji publicznej nie jest oparte na jednolitym...
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która w art. 18 ust. 1 przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych...

IV SA/Wa 514/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-02

2010r. (nr RPO-621132-IV/09/AG, publikacja: www, sprawy-generalne. brpo.gov. pl/pdf/2009/06/621132/1535914. pdf) w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców...
skarżącego może spowodować niesłuszne narażenie go na utratę zaufania w środowisku zawodowym oraz wśród potencjalnych zleceniodawców., Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie...