Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Op 444/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

. insp. sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu...
Administracyjnego w Opolu wniesionej przez A. S. (dalej również jako skarżący lub funkcjonariusz), reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata I. J., jest decyzja Dyrektora...

III SA/Łd 105/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

roku sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko służbowe 1) uchyla...
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Aresztu Śledczego w Ł. z dnia [...] nr [...]; 2) zasądza od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. na rzecz M...

III OSK 4269/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

Więziennej może pełnić osoba, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Ponadto stosownie do treści § 5 regulaminu Nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby...
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. sygn. akt III SA/Gl 251/20 w sprawie ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. z dnia [...] lutego...