Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

danych o zasobach leśnych i stanie lasów., Promując zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia...
leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy promocyjne. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, leśne...

I SA/Kr 949/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

znaczenie słów 'zwykle przeznaczone' w przypadku obniżonej stawki VAT na środki ochrony roślin. Według opinii Rzecznika Generalnego użycie przysłówka 'zwykle' dowodzi...
Protokolant: st. referent sąd. Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2021 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Krajowej...

III SA/Wa 2868/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zawarcie ww. umowy możliwe było w oparciu o art. 411 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016...
na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach Umowy udostępnienia środków bank zobowiązał się do udzielenia...

III SA/Wa 2645/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

ustawy o lasach, L. kieruje Dyrektor Generalny (powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska) przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji L. L...
roku kalendarzowym., Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu...

I SA/Łd 354/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

przedstawionych rozważań Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że usługa dozymetrii nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia, gdyż nie wiąże się z diagnozowaniem bądź...
ze skargi Instytutu M. w Ł. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 marca 2022 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.776.2021.3.AR w przedmiocie...

I SA/Op 349/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-11

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej: wskazywany jako WFOŚiGW) do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. W pozostałym...
. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 -dalej usg), obejmujących m.in. sprawy ochrony środowiska. Realizując powyższe...

I SA/Lu 930/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-03

, że gmina przedstawiła okoliczności, w których 30 maja 2018 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w L. na dofinansowanie...
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Źródłem dofinansowania w ramach programu są również środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

I SA/Wr 134/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-28

: Wykonawca)., Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. (dalej: 'A') wniosek na dofinansowanie zadania polegającego...
azbest w ramach zadań własnych Gminy, które obejmują m.in. sprawy ochrony środowiska i przyrody oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co zgodnie z art. 15 ust. 6...

I SA/Op 50/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-26

na terenie Gminy, dotacja ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Realizacja zadania wynika z rządowego programu pn...
. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Usuwanie odpadów...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotą 5.000 zł. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki...
, a także montaż instalacji fotowoltaicznej, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich...
1   Następne >   +2   +5   +10   12