Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

III OSK 589/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 126/18 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję personalną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada...
2017 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych . 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. K. na rzecz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej...

II SA/Sz 1252/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-12

ustawy o Służbie Więziennej, obowiązek funkcjonariuszy do przestrzegania etyki zawodowej. Powołując się na § 5 regulaminu nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia...
w określonym środowisku zamieszkania i oczywiście w pracy., W ocenie Sądu, szczególnie służba w formacjach służących ochronie bezpieczeństwa i utrzymania porządku...