Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

IV SA/Po 446/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-03

,, c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,, d) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji;, 7) uzgadnia projekt planu z:, a) wojewodą...
., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P., Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P...

II OSK 3269/17 - Wyrok NSA z 2019-11-14

jednoznacznej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska negatywnie opiniującej zmiany przeznaczenia działek nr [...] i [...] położonych w G. pod teren usługowy (1U...
naruszenia art. 17 pkt 6 lit. a oraz pkt 9 upzp, bowiem organ szczegółowo odniósł się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i w tym zakresie należy w całości...

II GW 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

sędziego Paulina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...
[...] kwietnia 2015r., nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Ł. w zakresie rozpoznania wniosku...

III SA/Łd 856/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-26

szkoły, napisane i rozpowszechniane w środowisku przez dyrektora. Pismo dotyczyło oszczerstw, pomówień i podważania autorytetu naczelnika i Burmistrza oraz przedstawiało...
ze skargi E. A. na zarządzenie Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w B. 1. stwierdza...

II SA/Wa 1520/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

osobowe, które podlegają szczególnej ochronie. Wicedyrektor wyjaśniła ww. funkcjonariuszom, że polecenie wyniesienia ww. dokumentów ze szkoły otrzymała od dyrektora...
jego nieobecności (najpierw wicedyrektor, potem - ewentualnie - nauczyciel wskazany przez organ prowadzący). Nie wprowadza natomiast generalnego zakazu ustanawiania przez dyrektora...

II SA/Bk 58/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

na zarządzenie Burmistrza K. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. oddala skargę Burmistrz K...
. zarządzeniem z dnia [...] listopada 2021 r., nr [...], w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K., na podstawie art. 66 ust. 1 pkt...

II SA/Łd 506/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-12

i generalnym, jego wykonanie powierzono naczelnikom wydziałów oraz kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy A. i wywiera ono bezpośrednie skutki zewnętrzne...
zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt; art. 28 ust. 1 Dział środowisko pkt 1) ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów...

II SA/Kr 463/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-30

(w dalszej części: 'rozporządzenie') oraz art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w związku z § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia poprzez...
się na treść przepisów: art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z §4 pkt 3 rozporządzeniem podniósł, że w miejscowym planie zagospodarowania...

I OSK 130/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

Łódzkim, dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dysponujących nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Aleksandrów Łódzki lub pozostających...
oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta (§ 2)., Pismem z dnia 29 marca 2017 r. S. Z. i Związek Pracodawców [...], w trybie art. 101 u.s.g., wezwali...

II SA/Gd 868/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-24

gminnym. Akt ten ma charakter abstrakcyjny i generalny, a jego wykonanie powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wywiera ono bezpośrednie skutki...
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do nieudostępniania terenu Ośrodka na cele związane z organizowaniem i przeprowadzaniem przedstawień cyrkowych z udziałem...