Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 815/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-25

Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku K.K., Stowarzyszenia 'S.U.' oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ponowne...
nieważnością tej decyzji., Od powyższej decyzji wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyli K.K., Stowarzyszenie 'S.U.' oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. K.K....

II SA/Wr 665/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

zamierzonego przedsięwzięcia w przedłożonym projekcie decyzji. Po rozpatrzeniu zażalenia W.D. postanowieniem z dnia [...] r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił...
w przedłożonym projekcie decyzji. Po rozpatrzeniu zażalenia W.D. postanowieniem z dnia [...] r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości zaskarżone postanowienie...

II SA/Wr 191/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-09

swoje rozstrzygnięcie wydało w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., W dniu 20 sierpnia 2010 r. do Kolegium wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Środowiska stanowisko Dyrektora K. Parku Narodowego (powoływanego dalej także jako: ,,Dyrektor KPN'). W piśmie tym Dyrektor KPN wskazał, że stanowisko Generalnego Dyrektora...

II SA/Wr 597/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-03

do powołanych przez odwołującego się orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organ II instancji stwierdził...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Stanowisko GDOŚ wyrażone w piśmie z dnia 29 października 2013 r., które w żaden sposób nie odnosi się do problematyki...

II SA/Wr 167/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.S. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia...
odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu W. z dnia [...] r...

II SA/Wr 395/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia...
), a także z pisma Dyrektora RZGW z dnia 20 grudnia 2016 r. (k. 62 akt sądowych), zaskarżoną decyzję niewątpliwie wydano w dniu 28 [...] r. i nadano jej numer '[...]/16'. Nie ulega zatem...

II SA/Wr 41/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-08

WSA Anna Siedlecka Protokolant Natalia Galewicz po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi M.W.-K. na postanowienie Dyrektora...
; II. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Wr 40/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-08

WSA Anna Siedlecka Protokolant Natalia Galewicz po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi P.K. na postanowienie Dyrektora...
. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

II SA/Wr 692/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy cofnięcia...

II SA/Wr 421/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-06

. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W.z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   66