Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 1326/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

. z siedzibą w S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku...
- oddala skargę - Pismem z dnia [...] lutego 2011 r. Stowarzyszanie Klub P. zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji...

IV SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony...
z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego...

IV SA/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony...
[...], kwietnia 2011 r. zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 0 uchylenie postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...], marca 2011 r...

IV SA/Wa 2208/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; II. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1514/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-31

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - oddala skargę...
zaskarżoną decyzję., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, odnosząc się do zarzutów M.R. i T. R. dotyczących kwestii związanych z hałasem, wyjaśnił w szczególności...

IV SA/Wa 317/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1...
. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. nr [...]; 2. stwierdza nieważność...

IV SA/Wa 2510/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków prowadzenia robót...
. Przedmiotem skargi jest decyzja wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] sierpnia 2013 r. nr [...], uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

II SA/Wa 1353/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

.), Protokolant specjalista Monika Gieroń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2018 r., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego G. W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...

IV SA/Wa 1598/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...]; 2. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. z siedzibą w P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100