Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Rz 394/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-12

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty [...]., Zażalenie na opisane rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora wniosła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gmina...
., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r., nr [...], stwierdził niedopuszczalność zażalenia wniesionego przez Wójta Gminy przeciwko...

II SA/Rz 348/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-23

./ Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Podaniem z dnia 20 października 2015 roku, znak...

II SA/Rz 805/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-10

rozpatrzone, gdyż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] marca 2009 r., nr [...] umorzył postępowanie zażaleniowe, wobec stwierdzenia, że stało się ono...
decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przejęcia kompetencji przez nowo powstałe organy: Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska...

II SA/Rz 838/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

, na które przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej 'GDOŚ' czy też jest działaniem RDOŚ, które nie podlega...
2015 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy [...] na rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2015 r...

II SA/Rz 221/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-22

w [...] co do konieczności przeprowadzenia takiej oceny zostało potwierdzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2016 r...
złożonego przez MS zażalenia (przysługującego na podstawie art. 97 ust. 7 ustawy środowiskowej) było przedmiotem kontroli instancyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SA/Rz 1174/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-03

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Organ zaznaczył, że w aktualnym...
niezastrzeżonych wprost dla kompetencji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji...

II SA/Rz 1136/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-10

: u.u.i.ś.), po rozpatrzeniu odwołania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska /dalej: GDOŚ/ od decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r...
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm., dalej...

II SA/Rz 504/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-04

Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczącej podobnej inwestycji w miejscowości G. w gminie W. wraz z powołanym w opinii pismem Generalnego...
. dotyczącą podobnej inwestycji w miejscowości G. w gminie W. wraz z powołanym w opinii pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 sierpnia 2017 r., stwierdzając...

II SA/Rz 941/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-04

z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazując, że w aktach sprawy znajdują się wydruki z tego rejestru. Wbrew...
stanowisko złożone w formie pisemnej, stanowiącej opinię, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a nie opierać się wyłącznie na danych pochodzących z rejestru...

II SA/Rz 663/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-05

wniesionego na nie zażalenia, zostało uchylone postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2010r., znak: [...], a sprawa została przekazana...
Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...]; II. zasądza...
1   Następne >   +2   +5   9