Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Po 872/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-06

. ' na działce o nr ewide[...], obręb T., gmina D.., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 18 października 2016 r., na podstawie art. 76 ustawy z dnia 3...
wyjaśniło, iż wskazane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uchybienie proceduralne Wójta Gminy D., jeśli w ogóle miało miejsce, nie jest rażącym - oczywistym...

II SA/Po 490/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-11

zażalenia. Organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jako organ wyższego stopnia w stosunku do Regionalnego Dyrektora Ochrony...
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminu do złożenia zażalenia (wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć od razu wraz z zażaleniem - zob. art. 58 K.p.a....

IV SAB/Po 63/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

do 21 marca 2017 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 7 marca 2017 r. [...] przekazał Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zażalenie...
. nr: [...] przekazał zażalenie [...] S.A. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem...

II SAB/Po 28/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-21

... w Nadleśnictwie C. Następnie wskazał, że decyzją z dnia ... 2015 r. znak: ... Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu powyższych odwołań utrzymał zaskarżoną...
2016 r. sprawy ze skargi Fundacji '...' z siedzibą w P. na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. w przedmiocie wprowadzenia do środowiska...

IV SAB/Po 130/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-26

w dniu [...].08.2013r. 'X' złożył do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i wniósł o wydanie decyzji administracyjnej...
. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził brak bezczynności organu., W dniu [...].10.2013r. 'X' złożył ponowny wniosek o uzgodnienie warunków rekultywacji...

II SA/Po 278/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-15

na środowisko organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem...
albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa...

IV SA/Po 256/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-15

wydania przez Burmistrza T. decyzji środowiskowej jest pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] /06/2010. Według Skarżącego, wobec oczywistych...
wydanej w oparciu o tak przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.', Do skargi dołączono stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SAB/Po 29/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Generalny Dyrektor Ochrony...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Polskiego Klubu [...] Okręg W. z siedzibą w P. na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. w przedmiocie ochrony...

II SA/Po 1025/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-03

Dyrektora Ochrony Środowiska w z dnia (...).06.2011r. oraz postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...).12.2011 r., Pismem procesowym z dnia 06...
powyższe zostało jednakże wyeliminowane z obrotu prawnego postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2011 r. (co wynika z przedłożonego...

II SAB/Po 4/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-19

, że wycofuje skargę w niniejszej sprawie. Dodatkowo wyjaśnił, że w dniu [...] lutego 2009r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewody...
2009r. sprawy ze skargi X Klubu - Okręg W. z siedzibą w P. na bezczynność Wojewody W. - obecnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. w przedmiocie usunięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   29