Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Op 23/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-28

[...], kierowanym do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stwierdził, że nie jest władny do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności na etapie odwołania od ww. decyzji...
, skierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem RDOŚ, od decyzji RDOŚ z dnia 13 listopada 2015 r., znak [...]. W punkcie 1 tego odwołania skarżąca...

II SA/Op 144/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-24

wykonaniu w całości. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jest decyzja...
, przemawiającej za udziałem Fundacji w postępowaniu., Pismem z 24 kwietnia 2013 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) poinformował o przystąpieniu...

II SA/Op 275/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-24

został przedłożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2018 r. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia RDOŚ wystąpił...
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie...

II SA/Op 455/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-29

do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a wojewodów, marszałków i dyrektorów urzędów morskich - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska...
, z tym, że dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a wojewodów, marszałków województw i dyrektorów...

II SA/Op 114/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-28

. nie posiadających własnego systemu przemieszczania. Kolegium podzieliło w tym zakresie stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w piśmie z 10 lipca 2015 r., nr [...], zgodnie...
.)., Z kolei, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ), w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Opole z 10 lipca 2015 r., pismem z 29 lipca 2015 r...

II SA/Op 622/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-23

uwagi., Dodatkowo skarżąca wskazała, iż zaprezentowane stanowisko jest zgodne z oficjalną interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Departament Ocen...
Sanitarnego w [...] (opinia sanitarna nr [...] z 24.10.2011 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] (postanowienie nr [...] z 4.11.2011 r.), Burmistrz...

II SA/Op 223/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-19

dotyczącej przepisów przejściowych ustawy zmieniającej z dnia 9 października 2015 r. (vide: pismo Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] z 3 stycznia 2017 r...
. oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia 10 października 2014 r., stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia...

II SA/Op 800/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-08

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyrażone w piśmie z dnia 8 lipca 2009 r., Decyzją z dnia 30 listopada 2010 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu...
. przepisu środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, winien był określić regionalny dyrektor ochrony środowiska, zaś wydanie analizowanej decyzji przez Burmistrza...

II SA/Op 138/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o wyrażenie opinii, co do potrzeby...
. zawiadomił o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa, informując o terminie i sposobach wnoszenia uwag., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II SA/Op 304/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Projekt Studium otrzymał negatywną opinię, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Generalnej...
Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach...
1   Następne >   +2   +5   +10   12