Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 675/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 6 czerwca 2011 r...
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na to postanowienie skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił, że Kolegium...

II SA/Ol 19/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-19

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych...
na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na tą decyzję skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił: zaniechanie rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy...

II SA/Ol 755/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

zaskarżoną decyzję; 2. odrzuca skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 3. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 4. zasądza od Samorządowego Kolegium...
do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie na powyższą decyzję wywiodło Stowarzyszenie A z siedzibą w S. oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska., Stowarzyszenie...

II SA/Ol 756/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

zaskarżoną decyzję; 2. odrzuca skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 3. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 4. zasądza od Samorządowego Kolegium...
przewidzianej w art. 6 Dyrektywy siedliskowej., Inwestor wniósł zażalenie na to postanowienie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej też jako GDOŚ...

II SA/Ol 756/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-28

lutego 2011r. sprawy ze skarg M. B., S. I. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r...
. nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na skutek skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku z dnia 9 grudnia...

II SA/Ol 388/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

., Stanowisko powyższe zostało zaakceptowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który po rozpatrzeniu zażalenia M.H. i U.N., postanowieniem z dnia...
2010 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1176/09) uchylił skarżone postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem ponownego przeanalizowania zagrożeń związanych z ochroną...

II SAB/Ol 28/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-30

., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając uchylenia zaskarżonego...
z dnia 31 sierpnia 2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował wnioskodawcę, iż wnioskowana opinia nie stanowi zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu...

II SA/Ol 522/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-08

'[...]', Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 lutego 2010r. (IV SA/Wa 1176/09...
) uchylił postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem ponownego przeanalizowania zagrożeń związanych z ochroną przyrody na terenie objętym formami...

II SAB/Ol 13/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-21

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do I. i J. K., A. L., M. i K. S. oraz B. A. wskazano, nawiązując do pisma stron z dnia 16 lipca 2012r., że pismo z dnia 3...
sierpnia 2014r. M. S. wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie nie wydania decyzji...

II SA/Ol 816/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-12-09

zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który orzeczeniem z 30 listopada 2021 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Przedmiotem skargi...
przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem RDOŚ, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia., Jak wynika z akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   24