Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Lu 424/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

jego wprowadzenia przepis § 3 ust. 1 pkt 52 był różnie interpretowany. Przykładem takiej interpretacji jest stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawarte...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2012 r., z którego wynikało, że farmy fotowoltaiczne stanowią zabudowę przemysłową w rozumieniu §3 ust 1 pkt 52 wspomnianego...

II SA/Lu 278/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-29

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla poparcia swojego stanowiska przedsiębiorstwo wskazało na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29...
interpretacji jest stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawarte w piśmie z dnia 23 listopada 2012 r. Dokonana w tym piśmie wykładnia nie ma jednak charakteru źródła...

II SA/Lu 425/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

przy tym na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2012 r., z którego wynikało, że farmy fotowoltaiczne stanowią zabudowę przemysłową w rozumieniu § 3...
. Przykładem takiej interpretacji jest stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawarte w piśmie z dnia 23 listopada 2012 r. Dokonana w tym piśmie wykładnia...

II SA/Lu 243/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-05

generalnego dyrektora ochrony środowiska lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (organ właściwy określa art. 56 ust. 1 i 2 ustawy jw.). Teren...
zaznaczył, że zagadnienie dotyczące odziaływania określonej działalności na obszary chronione należy natomiast do kompetencji regionalnego dyrektora ochrony środowiska...

II SA/Lu 299/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-24

: [...] i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 6 października 2010 r., znak: [...] obejmuje część nieruchomości przeznaczonej do zainwestowania. Organ pierwszej instancji...
miejscu, zgodnie z jej przebiegiem ustalonym w decyzjach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. z [...] grudnia 2009 r., znak: [...] oraz Generalnego Dyrektora Ochrony...

II SA/Lu 190/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-07

o pow. 14 024,3 ha położony w województwie lubelskim na terenie gmin: [...] Jak wynika z pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie datowanego na 3 listopada...
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000...

II SA/Lu 464/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

roku. Kolegium zaakcentowało, że skarżąca nie powołuje się na akt prawa powszechnie obowiązującego, ale na wyjaśnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które opublikowano...
2012 r. weszło nowe Rozporządzenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które mówi, że chociaż instalacje wykorzystywane do tworzenia energii elektrycznej (ogniwa...

II SA/Lu 313/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

Komisji Europejskiej. Żadnego znaczenia dla takiej oceny nie ma powoływane w raporcie Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z którego wynika...
, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich i ustalił wymagania dotyczące ochrony środowiska. Nałożył obowiązek przedstawienia analizy...

II SA/Lu 312/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

już Wytycznych Komisji Europejskiej ( str.87 ). Żadnego znaczenia dla takiej oceny nie ma powoływane w raporcie Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z którego wynika...
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego Przedsięwzięcia, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w L. Wydział Spraw Terenowych III...

III SA/Lu 715/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

realizacji inwestycji., Gmina [...] wskazała, że organ w sposób nieuprawniony powoływał się w swoim rozstrzygnięciu na interpretację Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
2014 r., Nr [...], Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w L. orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko., W ocenie Gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   23