Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 641/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 roku, znak: [....] , uchylił zaskarżone postanowienie...
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawomocnym postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 r. uchylił ww. postanowienie...

II SA/Kr 1173/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. oraz Stowarzyszenia [...] siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 czerwca 2012 r., znak...
: [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia I. odrzuca skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. II. oddala skargę...

II SA/Kr 415/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-08

Kotulski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2016 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
sądowe; II. zwrócić skarżącemu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w W. kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi. Niniejsza sprawa...

III SA/Kr 1133/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

., Ponadto Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich wskazał, iż zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r...
interpretacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r., która nie jest konstytucyjnym źródłem prawa i nie wiąże w żadnym zakresie...

II SA/Kr 682/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-29

uwarunkowań dla przedsięwzięcia jest decyzją wydaną w pierwszej instancji, zaskarżalną w drodze odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pouczenie...
niejawnym sprawy ze skargi B. W. na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2015 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych...

II SAB/Kr 69/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-23

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Wobec powyższego organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia stał się Generalny Dyrektor Ochrony...
Środowiska., W postępowaniu zażaleniowym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 29 stycznia 2009 r. znak: [...] uchylił postanowienie Wojewody uznając...

II SA/Kr 413/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-22

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 26 stycznia 2016 r. [...] dotyczącą odmowy...
stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe, Pismem z dnia 10 czerwca 2016 r strona skarżąca Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II SA/Kr 1226/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-12

.) Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
. 156 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 kpa., Kolegium podało, iż nie znajduje uzasadnienia interpretacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca...

II SA/Kr 845/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

. postanowieniem z 19.12.2016 r., znak: [...] odmówił uzgodnienia projektu pozytywnej decyzji. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 31.01.2017 r., znak...
decyzję., W uzasadnieniu organ odwoławczy w pierwszej kolejności ustalił, że postanowienia: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 31.01.2017 r. znak: [...] oraz Prezesa...

II SA/Kr 414/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-23

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 24 listopada 2015 r., znak...
: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w W. pismem z dnia 3 marca 2016 r. wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   36