Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ke 36/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-08-13

. skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo z dnia 13 grudnia 2014r., wskazując na brak czynności w sprawie m.in. zniszczenia środowiska o pow. 1,57 ha...
. 37 K.p.a. Końcowo wskazano, że pismem z dnia 21 kwietnia 2015r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił H. K. o nieuwzględnieniu jego skargi., Zarządzeniem z dnia...

II SA/Ke 284/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-27

były przedmiotem analizy i rozpoznania m.in. organu wyspecjalizowanego w zakresie ochrony środowiska, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w piśmie z dnia 27...
potwierdza także organ specjalistyczny, jakim jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 27 kwietnia 2016r., Kolegium podkreśliło, że dokonało ponownej...

II SAB/Ke 75/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-17

2000 poprzez m.in. zaniechanie kontroli obiektu stawowego '[...]' oraz kontroli obiektów [...]. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w styczniu 2012 r. uznał skargę...
Ochrony Środowiska, skoro jak można domniemywać z odpowiedzi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 kwietnia 2015 r., zostało ono drugiemu z ww. organów, będącego...

II SAB/Ke 34/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-08-29

sierpnia 2019 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. B. na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. postanawia odrzucić skargę. Zarządzeniami...

II SA/Ke 869/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'R. J.G.' na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
: [...] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. 'Zmiana sposobu użytkowania hali z przeznaczeniem...

II SA/Ke 874/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-30

, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ich pozyskiwanie;, 2) przetrzymywania, zbywania, nabywania...
, nie dotyczą:, 1) pozyskiwania okazów gatunków, o których mowa w § 4, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego...

II SAB/Ke 36/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-23

Ochrony Środowiska postanawia: I. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości, II. ustanowić dla H.K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. H. K...
Ochrony Środowiska., W złożonym formularzu wnioskodawca podał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Skarżący ma przyznaną emeryturę w wysokości w wysokości 1880...

II SA/Ke 878/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-28

odwołania, w związku z czym decyzja ta stała się ostateczna. W dniu 19 stycznia 2017r. do Kolegium wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie...
, ponadto brakiem weryfikacji wniosku złożonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej w skardze GDOŚ);, 10) art. 156 § 1 pkt 2 kpa w związku...

II SA/Ke 795/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-19

przebieg toczącej się od 4 lat sprawy, podkreślił w szczególności uchylenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia Regionalnego Dyrektora...
Ochrony Środowiska z dnia [...] o odmowie uzgodnienia planowanej inwestycji w strefie 'B', a także uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta K...

II SA/Ke 341/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-19

ciśnienia DN 500 relacji S. - O. Ś., zmienioną decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. z [...] listopada 2012 roku utrzymaną w mocy decyzją Generalnego Dyrektora...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. z [...] listopada 2011 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa gazociągu wysokiego...
1   Następne >   +2   +5   9