Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 375/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

to E.W., K.S., M.S., M.M., M.M., W.J., M.C., D.K., J.K., J.K., G.J. i B.W. wnieśli w dniu 15.07.2013r. zażalenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor...
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., W dniu 24.12.2012 roku wpłynęło...

II SA/Go 951/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

przyrody., Rozstrzygnięcia w tej mierze należy uznać za arbitralne i pomijające podane do publicznej wiadomości przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (na stronie...
administracyjnego przez stronę skarżącą. Organy nie wzięły także pod uwagę podanej do publicznej wiadomości przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informacji...

II SA/Go 950/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

za arbitralne i pomijające podane do publicznej wiadomości przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (na stronie www.natura2000.gdos.gov.pl) informacje o zaliczonych do sieci...
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska., Zdaniem odwołującego się, decyzję o warunkach...

II SA/Go 952/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informacji o zaliczonych do sieci Natura 2000 obszarach '[...]' (kod TZW [...]) oraz '[...]' (kod...
Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Zdaniem odwołującego...

II SA/Go 755/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

: [...], skierowanego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w aspekcie opisanych w tym piśmie dokumentów odnoszących się do czynności doręczenia decyzji z dnia...
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym wskazano, iż brak jest w ocenie Kolegium podstaw do uznania, że wspomniana decyzja stała się ostateczna w dniu 25 lipca 2019 r...

II SAB/Go 235/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Agencji Prasowej [...] Sp. z o.o. na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia...
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, Na podstawie...

II SA/Go 53/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-03

właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2) wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni...
dyrektorzy ochrony środowiska (art. 153 ust. 1),, a na postanowienia w ww. sprawach wydane przez:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska nie przysługuje wniosek o ponowne...

II SA/Go 388/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-12

w toku postępowania postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011r. (znak: [...]);, 5. art. 109 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a. w zw...
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...

II SA/Go 998/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P Sp. z o.o. na czynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2015 r., nr [...], którą pozostawił bez rozpoznania wniosek strony z dnia [...] września 2015 r...

II SA/Go 103/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-10

kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny, Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2) .wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów...
morskich, przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (art. 153 ust. 1), a na postanowienia w ww. sprawach wydane przez:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   16