Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gl 678/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-01

ze stanowiskiem prawnym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2016 r. ustawodawca nie wprowadził przepisów stanowiących o tym, że plan ochrony...
poglądu prawnego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażonego w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r. W uzasadnieniu skargi wskazał, że w planie ochrony nie określono...

II SA/Gl 1269/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-09

instalacja. Nadto skarżąca wskazała, że raport przygotowany na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mający na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji...
nie dysponował pismami zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2014r. oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 11 marca 2014r...

II SA/Gl 1108/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie odmowy wszczęcia...
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K., skargę na postanowienie tego organu z dnia [...] r...

II SA/Gl 202/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Zatem w sprawie...
przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1); wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska...

II SA/Gl 335/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

, z tym że dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a kompetencje wojewodów, marszałków województw i dyrektorów...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Zadania należące do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wymieniono w art...

II SA/Gl 949/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-23

odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Przy tym na postanowienia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska...
.)., Z uzasadnienia decyzji organu I instancji wynika, że przyczyną odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SAB/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-08

W. L. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowska...

II SAB/Gl 2/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-30

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowiska 1. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego...
Inspektora Ochrony Środowiska w K. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. w terminie 1 miesiąca, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Gl 27/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-06-30

odwołanie z 8 kwietnia 2021 r., które wraz z aktami sprawy zostało przekazane Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (GDOŚ) przy piśmie z 21 kwietnia 2021 r, Pismem z 17...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w przedmiocie odpadów p o s t a n a w i a odrzucić skargę. W skardze wniesionej dnia 14 marca 2022 r...

II SA/Gl 1096/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpadów oddala skargę. Jak wynika z akt sprawy, obecnie skarżący A. S. prowadził...
wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 1041/08, oddalił skargę., W dniu [...]r. upoważniony pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w K...
1   Następne >   +2   +5   +10   18