Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gl 1269/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-09

instalacja. Nadto skarżąca wskazała, że raport przygotowany na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mający na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji...
nie dysponował pismami zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2014r. oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 11 marca 2014r...

II SA/Gl 1108/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie odmowy wszczęcia...
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K., skargę na postanowienie tego organu z dnia [...] r...

II SA/Gl 202/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Zatem w sprawie...
przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1); wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska...

II SA/Gl 335/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

, z tym że dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a kompetencje wojewodów, marszałków województw i dyrektorów...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Zadania należące do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wymieniono w art...

II SA/Gl 949/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-23

odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Przy tym na postanowienia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska...
.)., Z uzasadnienia decyzji organu I instancji wynika, że przyczyną odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SAB/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-08

W. L. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowska...

II SAB/Gl 2/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-30

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowiska 1. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego...
Inspektora Ochrony Środowiska w K. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. w terminie 1 miesiąca, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SA/Gl 1096/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpadów oddala skargę. Jak wynika z akt sprawy, obecnie skarżący A. S. prowadził...
wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 1041/08, oddalił skargę., W dniu [...]r. upoważniony pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w K...

II SA/Gl 1799/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-16

), z tym, że dotychczasowe kompetencje organów określonych w pkt 1 i 2 tego przepisu przejęli odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska...
warunków jego realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. W postanowieniu z dnia [...] r. organ ten stwierdził bowiem, że sporządzony przez inwestora raport...

II SA/Gl 1062/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-23

o wszczętym postępowaniu, a następnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. (zwanego dalej RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K...
w sytuacji gdy raport został oceniony wcześniej pozytywnie przez specjalistyczny organ ochrony środowiska, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K...
1   Następne >   +2   +5   +10   17