Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 789/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-23

w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt...
[...].10.2014r. zatytułowane 'odpowiedź na skargę' wraz z odpisem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2013r., Wnosząc o oddalenie skargi uczestnik...

II SA/Bk 1024/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-26

przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, w sytuacji gdy z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. [...] wynikają dla powyższego...
zmiany wpływu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. znak [...] zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B...

II SA/Bk 137/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-05-18

. zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Środki zaskarżenia rozpoznawane są bowiem z reguły przez organ II instancji i to w postępowaniu odwoławczym...
maja 2011 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. z dnia [...] grudnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie...

II SA/Bk 887/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-04

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. z dnia [...] lutego 2012 r. zmienionej w części...
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu [...] czerwca 2012 r. - S. uzyskało liczne zwolnienia z zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody...

II SA/Bk 849/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-11

i zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z ... listopada 2019 r., k. 39 akt adm.)., Decyzją z [...] sierpnia 2020 r. Wójt...
to jest zgodne ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sformułowanym w sprawie w postanowieniu z [...] listopada 2019 r. Z wyżej wskazanych powodów ocenę...

II SA/Bk 793/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-03

, w tym niewykazanie przez wnioskodawcę, iż została zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r., znak [...], zmieniająca decyzję Regionalnego...
ustosunkował się do zarzutów podniesionych w skardze Do ww. pisma dołączył odpis decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. Wnosząc o oddalenie...

II SA/Bk 349/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-05

sądowej stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2012 r. (k. 46) niczego nowego do sprawy nie wnosi i nie jest aktualne, bowiem (jak wyżej Sąd...
. wystosował dwa pisma - do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. Wydział Spraw Terenowych w S. W pismach...

II SA/Bk 536/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-20

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Za strony postępowania, na podstawie art. 28 k.pa., uznano ponad 20 podmiotów - właścicieli nieruchomości znajdujących...
składania uwag i wniosków, w tym drugi raz po uzupełnieniu dokumentacji i raportu zgodnie z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (I i II etap postępowania...

II SA/Bk 807/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-27

Dyrektora Ochrony Środowiska wskutek odwołania osób zainteresowanych. Treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyjaśnia zachowanie bezpieczeństwa...
. znak [...], Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B. wydał decyzję z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody...

II SAB/Bk 89/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-08

RDOŚ w B., W dniu [...] kwietnia 2016 r. Fundacja skierowała do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie w trybie art. 37 k.p.a. na przewlekłe prowadzenie...
Fundacji 'N.' w P. na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie bezczynności w sprawie udzielenia informacji o środowisku 1. umarza...
1   Następne >   +2   +5   +10   12