Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 39/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

do ochrony jej interesów. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na nie wydanie przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, (...) Urzędu Wojewódzkiego...
(...) decyzji w przedmiocie hałasu przenikającego do środowiska na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od postanowienia Naczelnego Sądu...

III ARN 10/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

aktów ustawowych o charakterze materialnym oraz przepisy proceduralne. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska...
Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 16 grudnia 1988 r. SA/Lu 896/88, uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony...

III ARN 22/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-07-19

, ale jednak mając na uwadze to, że generalne zakazy ustanowione w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6...
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6 ze zm./, z postanowień planu zagospodarowania przestrzennego...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

podziela również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził m. in.: 'Generalny Inspektor prezentuje...
konkursowej, powierzył pełnienie obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych, z powołaniem się na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...

III ARN 12/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

przestrzennego, ale pod warunkiem, że zakład ten nie jest uciążliwy dla otoczenia., Ciężar rozstrzygnięcia sprawy przenosi się więc na przepisy dotyczące ochrony środowiska. ...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie wyrażenia...

III ARN 38/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1990-02-08

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie odtworzenia rowu...
decyzji Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, jako decyzji I instancji jest nietrafne, bowiem organ ten działał...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ uzasadnia wniosek, że założenie...
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ i par. 271...

III ARN 5/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym, zobowiązuje dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) do wydania decyzji w przedmiocie...
się do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w N.S. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody ze źródła na gruncie...

III ARN 13/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

. 229 ze zm./ obiekty budowlane winny być wznoszone w sposób zapewniający ochronę ludzi i mienia, środowiska, niezbędne warunki zdrowotne oraz ochronę uzasadnionych interesów...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie pozwolenia...

II ARN 27/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

i decyzję Naczelnika Gminy (...) oraz decyzję Dyrektora Wydziału (...). Zaskarżony wyrok rażąco narusza prawo, skoro wzgląd na ochronę środowiska i ochronę uzasadnionych...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) dotyczącej zatwierdzenia...
1   Następne >   2