Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1398/85 - Wyrok NSA z 1986-03-12

, jednakże kara dotyczy emisji pochodzącej tylko z dwóch komór. Jak wynika z wyjaśnień przekazanych na żądanie organu odwoławczego przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska...
, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska /Dz.U. nr 24 poz. 99 ze zm./ - jako nie mające podstaw w przepisach...

III SA 1313/85 - Wyrok NSA z 1986-04-09

kary pieniężnej za wycięcie drzew i krzewów. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Rz. powołując się na art. 110 ust...
w takich wypadkach zezwolenia właściwego organu administracji państwowej /art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska - Dz.U. nr 3 poz. 6...

II SAB 35/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

. (...). Marian Z., jako pracownik mianowany, pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, a także funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w K...
wyroku w sprawie, decyzji administracyjnej w sprawie z odwołania skarżącego od decyzji Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 13 listopada 1998 r...

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

przeróbce. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
tych zarzutów przedstawił prokurator w pozostałych wskazanych decyzjach. W podobnych odpowiedziach na skargi Prokuratora Okręgowego w L., Minister Ochrony Środowiska, Zasobów...

III SA 548/02 - Wyrok NSA z 2002-06-12

związanych, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony środowiska w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, z wyjątkiem podatku leśnego obliczanego według...
Fakt, że wprowadzeniu szczególnej subwencji, o której mowa w art. 14 ust. 13a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz.U. nr 114 poz. 492 ze zm...

II SA 2794/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

niejawnych, dyrektor parku wydał decyzję (...) z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie powołania i ustalenia sposobu działania w M. Parku Narodowym stanowiska do spraw ochrony...
, jako przesłanki wydania odmownej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Edwarda H. na decyzję Ministra Środowiska (...) w przedmiocie odmowy...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Ż.-W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie zgody na lokalizację...
stacji tankowania gazem - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w trybie art. 127 par. 3 Kpa orzekł o uchyleniu własnej decyzji z dnia 28...

VI SA 22/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-28

/ istniała prawna możliwość zaliczenia lasów do lasów ochronnych na podstawie planu urządzenia lasu zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29...
ochronnych, oraz pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który stwierdza, że według stanu na dzień 1 stycznia 1992 r. w Nadleśnictwie D. jest 14.447 ha lasów ochronnych...

IV SA 1055/00 - Wyrok NSA z 2002-02-12

. z dnia 19 maja 2000 r. (...),, 2/ odwołanie skarżącego do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2000 r.,, 3/ decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
. 414 ze zm./ oraz z naruszeniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. nr 16 poz. 78 ze zm./, zgodnie z którym wydanie...

II SA 2245/85 - Wyrok NSA z 1986-02-14

dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 1985 r. w przedmiocie ustalenia stałej opłaty rocznej z tytułu...
przedawnienie tego zobowiązania za 3 lata /art. 118 Kc/. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik powołał się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie...
1   Następne >   2