Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 1/06 - Uchwała NSA z 2006-04-10

Administracyjny z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Marii Teresy Kalocińskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2004 r. 6/II SA 3216/03 w sprawie ze skargi Michała D. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...

I OPS 8/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

, M. Bar, Z. Bukowski, Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, Poznań, Wrocław 2007 r., s. 64-65/., Wymaga to zatem szczegółowej analizy porównywanych ustaw...
/. Podkreślano też, że taką szczególną regulacją są przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

lub może wpływać na ukształtowanie uprawnień jednostki (np. decyzje z zakresu ochrony środowiska)., IV. Wykonywanie administracji publicznej nie jest oparte na jednolitym...
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która w art. 18 ust. 1 przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych...

III ZP 26/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-25

którego wydane zostały zarządzenia nr 14 i 35 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie zasad wynagradzania pracowników lasów państwowych. Tak też Dyrektor Generalny...
o lasach, akt wykonawczy w postaci zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. statuuje uprawnienia do bezpłatnego...