Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

IV SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z dnia [...] marca 2012 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymał w mocy...
.., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia...

II OSK 2218/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

i innych na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2009 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz T.F. i K.F. wnieśli skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 2218/10 - Postanowienie NSA z 2012-07-10

Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skarg kasacyjnych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz T.F. i K.F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
z dnia 30 czerwca 2010 roku sygn. akt IV SA/Wa 45/10 w sprawie ze skargi B.S. i innych na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2009...

VII SA/Wa 857/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-03

i przebudową dróg innych kategorii., Z akt sprawy wynika, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia (...) kwietnia 2011 r., nr (...), stwierdził nieważność...
sprawy, została utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

II SA/Łd 238/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-17

, z uwagi na złożoną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienia Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska z [...], utrzymujące w mocy...
zażalenia inwestora, zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] nr [...]. W tej sytuacji, ocenę zgodności planowanej...

IV SA/Wa 2128/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R. z dnia...
ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r., co powoduje konieczność zawieszenia niniejszego postępowania., Zatem sprawa...

II OZ 358/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

o zawieszeniu postępowania w sprawie ze skargi K.W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia...
postępowanie toczące się ze skargi K.W. (dalej jako 'skarżąca') na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2016 r. w przedmiocie ustalenia...

VII SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

prawomocnego zakończenia postępowania związanego z wydaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność...
się decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2008r. znak...

IV SA/Wa 1190/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

niejawnym sprawy ze skargi O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji...
postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej GDOŚ) postanowieniem z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] uchylił postanowienie...

IV SA/Wa 1011/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie : nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia...
. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2010r., na podstawie...
1   Następne >   +2   4