Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/14 w sprawie...
ze skargi J. Ż. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II OSK 479/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1341/11 w sprawie...
ze skargi S.W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

IV SAB/Wa 71/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

niejawnym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] września 2009 r...

IV SA/Wa 1153/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza na rzecz skarżących D. O. i R. O. od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska solidarnie kwotę 357...

IV SA/Wa 1154/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia[...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza na rzecz skarżących D. O. i R. O. od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska solidarnie kwotę 357...

II OSK 504/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II...
OSK 504/16 wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada...

II OSK 878/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony...
2165/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone przez L. S. postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010r. znak...

II OSK 877/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony...
12 stycznia 2011r. sygn. akt IV SA/Wa 2164/10 uchylił zaskarżone przez L. S. postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010r. znak...

IV SA/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r. znak [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone...

IV SAB/Wa 88/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpoznania zażalenia skarżącej...
sprawy; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej 'J.' Sp. z o.o. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100