Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I SA/Wa 805/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] orzekającą o zezwoleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie...
[...] listopada 2006 r. Wojewoda Podkarpacki orzekł na wniosek z dnia [...] kwietnia 2006 r. o zezwoleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne...

I SA/Wa 1439/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-11

[...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] orzekającą o zezwoleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej...
2006 r. nr [...] Wojewoda [...] orzekł na wniosek z dnia 4 października 2005 r. o zezwoleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie...

I SA/Wa 1192/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-23

dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta R. w ciągu drogi krajowej Nr [...]., Pismem z dnia [...] stycznia 2006 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...
na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. l w/w ustawy, wyznaczonego...

II SA/Po 1874/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-16

wywłaszczono decyzją Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w P. z dnia 30 listopada 1977 r. Działkę nr 10 decyzją Urzędu Wojewódzkiego...
w P., Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 1976 r. Obie działki wraz z innymi terenami objętymi lokalizacją miasteczka uniwersyteckiego...

I SA/Wa 1598/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...], po rozpatrzeniu odwołania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, utrzymał w mocy decyzję...
nieruchomości położonej w gminie [...], obręb [...], oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, a także o zobowiązaniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...

II SA/Gd 668/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-23

postępowania z dnia 23 maja 2012 r. złożonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W uzasadnieniu decyzji organu I instancji wskazano, że decyzją z dnia...
publiczny został już na niej zrealizowany., W odwołaniu od tej decyzji Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wniósł o jej uchylenie, wskazując, że zgodnie z art. 6...

I OSK 238/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

w wysokości [...] zł. Ponadto organ wojewódzki zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja...
. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy, stwierdził, że pismem z [...] stycznia 2006 r. nr [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...

I SA/Wa 463/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

organ zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlegała wykonaniu...
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. 1 w/w ustawy, wyznaczonego przez wojewodę...

I SA/Wa 454/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

[...] grudnia 2006 r., odszkodowanie w wysokości [...] zł. Ponadto organ wojewódzki zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty odszkodowania...
. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy, stwierdził, że pismem z [...] stycznia 2006 r. nr [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...

IV SA/Po 145/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-11

przedmiotowych działek., Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prezydium Rady Narodowej miasta P., zatwierdził plan realizacyjny...
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia (...) r. nr (...). Zatem przedmiotowa nieruchomość została nabyta na cele budownictwa mieszkaniowego G. T. R.. Ponadto...
1   Następne >   2