Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

IV SA/Wa 2286/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w zakresie punktów 1-4 decyzji w sprawie...
ze skargi '[...]' sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia...

IV SA/Wa 2358/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Fundacji [...] z siedzibą w [...] o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r...
., nr [...] w sprawie ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...

III OSK 2338/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-11

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2022 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2018.KN.4 w przedmiocie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia...
/Wa 686/22, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19...

II OZ 1652/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

zaskarżonego postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania., W uzasadnieniu...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia oddalić zażalenie. Zaskarżonym...

II OSK 2319/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

2016 r. sygn. IV SA/Wa 2848/16 oddalił skargę [...] S.A. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2014 r. w przedmiocie...
nałożenia obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego., Rozpoznając wniosek [...] S.A. o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 974/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...]. Decyzją z dnia [...] lutego 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył...
i budowie niezbędnej infrastruktury oraz budowie wiaduktu pod torami kolejowymi, mostu i przepustów., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaskarżoną decyzją z dnia...

III OSK 2105/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-07

SA/Wa 1083/21 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5...
A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 kwietnia 2021 r. w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Skargę...

IV SA/Wa 2591/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Gminy W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Sądu skargę na postanowienie z [...] października 2014 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia...

II OZ 1108/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego...
skargi do Sądu i przedmiotem wniosku o wstrzymanie wykonania jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r., w przedmiocie nadania...

IV SA/Wa 1401/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-29

wniosku M. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. znak...
pełnomocnika, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. utrzymującą w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   21