Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Kr 641/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 roku, znak: [....] , uchylił zaskarżone postanowienie...
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawomocnym postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 r. uchylił ww. postanowienie...

II OSK 1082/12 - Wyrok NSA z 2013-10-09

sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa...
1560/11 w sprawie ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r...

IV SA/Wa 1634/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
., Nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] lutego...

II OSK 191/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę kasacyjną...
w środowisku i ich naprawie., Skarżący od tej decyzji wniósł odwołanie i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] czerwca 2016 r. stwierdził...

II OSK 198/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1937/16 w sprawie ze skargi E. Ż.-F. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...

III OSK 5597/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
w Bydgoszczy oraz M.K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2019 r., nr DOA-WszOP.512.1.2019.EDA w przedmiocie umorzenia postępowania...

IV SA/Wa 2152/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

I Urządzeń Wodnych w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków prowadzenia robót na terenach...
się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego [...] Zarządu Melioracji I Urządzeń Wodnych w [...] kwotę 440 (czterysta czterdzieści...

IV SA/Wa 1408/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-07

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego terenu oddala skargę Decyzją z dnia...
, bowiem przy wydawaniu decyzji organ wziął pod uwagę jedynie część przepisów o ochronie środowiska ignorując treść art 36 tej ustawy., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony...

IV SA/Wa 1533/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżących D. N. i M. N. kwotę 357 (trzysta...
pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając...

IV SA/Wa 1369/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

Wodnych w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków prowadzenia robót na terenach...
o szczególnych wartościach przyrodniczych. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego [...] Zarządu Melioracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   27