Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

IV SA/Wa 1991/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia...
. K., reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SAB/Wa 151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Klubu P. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: 1. umorzyć...
postępowanie sądowe, 2. zasądzić na rzecz skarżącego od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Pismem z dnia...

IV SA/Wa 929/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego - skargę oddala - Postanowieniem z dnia...
[...] kwietnia 2009 r., nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu zażalenia A. Sp. z o. o. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] marca...

IV SAB/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-01

niejawnym sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
. zasądzić na rzecz skarżącego od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych oraz kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o kwotę 55,20...

IV SA/Wa 255/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

sprawy ze skargi P. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia postanawia...
I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

IV SA/Wa 1426/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r...
Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r., którym uchylono w całości postanowienie...

IV SAB/Wa 186/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

niejawnym sprawy ze skargi P. P. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić...
na rzecz skarżącego od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (słownie sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 24 września 2012 r. skargę...

IV SAB/Wa 68/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

ze skargi K. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 16 lutego 2009 r...

IV SAB/Wa 71/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

ze skargi E. i P. D. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu 16 stycznia 2009 r. (data nadania...

IV SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

niejawnym sprawy ze skargi H. J. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania W dniu 2 marca 2009 r. H. J. wniosła...
1   Następne >   +2   +5   11