Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 79/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o rozstrzygnięcie...
sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P. o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku...

II OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

przekazującego sprawę RDOŚ wskazał, że biorąc pod uwagę wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, rozpatrując sprawę ponownie zgodnie z rozporządzeniem Ministra...
, i dla której Wojewoda [...] udzielił Z. [...] S.A pozwolenia zintegrowanego. Mając na uwadze wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tut. Organ, rozpatrując sprawę ponownie...

II OW 142/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

infrastrukturą techniczną działki nr [...]'., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznając, że planowane do budowy obiekty (stacja paliw, parking, urządzenia rekreacyjno...
: [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem [...] a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we [...] przez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji...

II OW 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

pomiędzy Starostą [...] a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie...
odpadów postanawia: wskazać Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z 26 lutego 2020 r. Starosta [...] zwrócił...

II OW 110/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

1), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3). W przypadku pozostałych przedsięwzięć...
: [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy [...] a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w [...] w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych...

III OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

spalania paliw o łącznej maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 167,143 MW. Powołując się na treść pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2020 r...
zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r, poz. 1396) zwanej dalej w skrócie P.o.ś., a do zmiany zezwolenia...

II OW 132/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

, regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy jest w sprawach przedsięwzięć, które realizowane będą na terenach zamkniętych (art. 378 ust. 2), niezależnie...
realizowanego na terenie zamkniętym, to nie ulega wątpliwości, że organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, a nie starosta. Podobny wyjątek dotyczy...

II OW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 65 § 1 K.p.a. przekazał wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
2016 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Gminy Brwinów a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie właściwości organu...

II OW 85/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Państwa w zakresie zarządzonego mienia (art. 32 ust. 1 ustawy). Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny, który jest powoływany i odwoływany przez ministra...
. a Ministrem Środowiska w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] w P. o zatwierdzenie projektu planu urządzenia lasu na lata 2014- 2023...

II OW 38/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

., Prezydent wskazał, że pismem z dnia 12 lutego 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta K. skierował sprawę o umorzenie przedmiotowych opłat do Dyrektora...
ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2016 r. kompetencje do wydania zezwolenia na wycinkę drzew w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy przejął Marszałek...
1   Następne >   2