Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA/Gd 431/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-21

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr [...] utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. , sygn. akt IV SA/Wa 1629/11). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ww. postanowieniu słusznie wskazał m.in....

II OSK 816/16 - Wyrok NSA z 2018-01-18

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej również jako 'GDOŚ') z [...] grudnia 2014 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł...

II SA/Wr 866/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

, zaskarżona uchwala musi zostać wyeliminowania z obrotu prawnego. Takiej oceny nie zmieni również wskazane w odpowiedzi na skargę stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony...
Dyrekcję Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym faktem Burmistrz Olszyny wydał w dniu 2 lipca 2015 r. zarządzenie...

III SA/Kr 1197/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-16

w rozstrzygnięciu IOK, w ślad za stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażonym w piśmie z dnia 29.11.2012 r., przy czym nie traktuje ww. stanowiska...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) określonym w załączniku...

II SA/Go 221/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-24

w środowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2007r., Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) jest regionalny dyrektor ochrony środowiska., Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z przytoczonym...
szkód w środowisku oraz kompetencje organów ochrony środowiska, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska w tym zakresie (art. 1, art. 2 oraz art. 7 tej ustawy...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K., wpłynęła do organu w dniu 26 lipca 2010 r. Zważyć zatem należy, że statuująca obowiązek uzyskania opinii Prezesa UKE...

II SA/Kr 342/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska...
. ustawy nakłada na burmistrza obowiązek poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego...

II SA/Kr 341/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony...
. ustawy nakłada na burmistrza obowiązek poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego...

II SA/Kr 340/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym inspektorem sanitarnym...
poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego., Tym samym stwierdził...

II SA/Po 552/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

(...). Znowelizowane zapisy planu pozwalają na zachowanie walorów krajobrazowych terenu, uwzględniając wymogi ochrony środowiska oraz ochrony krajobrazu kulturowego...
o samorządzie gminnym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, między innymi należą do nich sprawy ochrony środowiska i przyrody...
1   Następne >   +2   +5   8