Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Wa 1509/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

. (nr [...]), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z [...] grudnia 2019 r. (znak: [...]) o przeniesieniu z urzędu T.N. do pełnienia służby w innej jednostce...
organizacyjnej Służby Więziennej., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją z [...] grudnia 2019 r. wydaną na podstawie art...

III OSK 589/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 126/18 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję personalną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada...
2017 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych . 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. K. na rzecz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej...

II SA/Wa 126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - UZAADNIENIE, Dyrektor Generalny Służby...
, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r...

II SA/Wa 1294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2021 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] maja 2020 r...
służby' należy rozumieć sytuację w której pierwszeństwo ochrony przysługuje formacji, nawet gdy następuje to kosztem zwalnianego funkcjonariusza., Dyrektor Okręgowy Służby...

II SA/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - Dyrektor Okręgowy Służby...
. o Służbie Więziennej w zw. z § 1 Regulaminu nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy...

II SA/Sz 1252/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-12

ustawy o Służbie Więziennej, obowiązek funkcjonariuszy do przestrzegania etyki zawodowej. Powołując się na § 5 regulaminu nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia...
w określonym środowisku zamieszkania i oczywiście w pracy., W ocenie Sądu, szczególnie służba w formacjach służących ochronie bezpieczeństwa i utrzymania porządku...

II SA/Op 444/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

. insp. sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu...
Administracyjnego w Opolu wniesionej przez A. S. (dalej również jako skarżący lub funkcjonariusz), reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata I. J., jest decyzja Dyrektora...

III OSK 4269/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

Więziennej może pełnić osoba, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Ponadto stosownie do treści § 5 regulaminu Nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby...
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. sygn. akt III SA/Gl 251/20 w sprawie ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. z dnia [...] lutego...