Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SA/Lu 495/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę Pełniący obowiązki Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją z dnia...
Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej D. F., utrzymał w mocy decyzję z dnia [...]., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika...

III SA/Lu 620/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-02

), Sędzia NSA Maria Wieczorek, Protokolant Asystent Jowita Dudek, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2004r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...
[...] marca 2004r. Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...], Nr [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...

III SA/Lu 522/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przedłużeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków...
służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej na podstawie art. 138 § 1...

III SA/Kr 851/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-24

Protokolant Aleksandra Grabiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. sprawy ze skargi I. P. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 27...
kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza I. stwierdza bezskuteczność czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia...

III SA/Lu 616/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-14

Wieczorek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Joanna Hołda, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2004 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia...

III SA/Lu 619/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-02

Marek Zalewski, Protokolant Ewa Lachowska, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2004 r. sprawy ze skargi J. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2003 r...
. Nr [...] w przedmiocie zwolnienie ze Służby Celnej oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] na podstawie art...

III SA/Lu 618/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-02

Marek Zalewski, Protokolant Ewa Lachowska, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2004 r. sprawy ze skargi A. U. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2003 r...
. Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją z dnia [...] Nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...

III SA/Lu 617/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-14

Wieczorek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Joanna Hołda, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2004 r. sprawy ze skargi M. W. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...
[...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 138 §...

I OSK 202/05 - Wyrok NSA z 2005-11-23

ze skargi Jacka L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 2 października 2003 r. (...) w przedmiocie zwolnienie ze Służby Celnej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
od Jacka L. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w B. kwotę 120 zł /sto dwadzieścia złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OSK 423/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt III SA/Lu 616/04 w sprawie ze skargi Arkadiusza S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 23...
stycznia 2004 r. (...) w przedmiocie zwolnienie ze Służby Celnej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Arkadiusza S. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w B. kwotę 120 /słownie...
1   Następne >   2