Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Wr 709/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-21

projektu stałej organizacji ruchu oddala skargę w całości. Pismem z dnia 16 lutego 2017 r. Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu (dalej...
w czerwcu 2019 r., W dniu 31 stycznia 2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zaopiniował ten projekt z następującymi uwagami:, - opinia dotyczyła wyłącznie...

III SA/Wr 42/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-21

ruchu oddala skargę w całości. Pismem z dnia (...) lutego 2017 r. Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we W. (dalej: Oddział GDDKiA...
o nr ewidencyjnym (...), (...), (...) obręb O. przy węźle autostradowym LSSE K. S. autostrady A-4' został opracowany w czerwcu 2019 r., W dniu 31 stycznia 2020 r. Generalny Dyrektor...

III SA/Kr 1251/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-14

aktów jest przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska społecznego, a także dążenie do wykształcenia całościowego i harmonijnego układu...
się do podniesienia jakości ładu przestrzennego, poziomu ochrony środowiska społecznego oraz ochrony zabytków i środowiska naturalnego., Zdaniem organu w przypadku...

II SA/Ke 565/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-01-25

ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii, a zatem organizacja ruchu powinna zostać zatwierdzona w tym przypadku przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
uprawomocnienia się wyroku. II SA/Ke 565/07, UZASADNIENIE, W dniu[...], działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, zatwierdził projekt organizacji ruchu...

VI SA/Wa 805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

przeprowadzony w całkowitej sprzeczności z zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego...
przeprowadzony w sprzeczności z zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego...

VII SA/Wa 2153/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lipca 2018 r. znak [...] w przedmiocie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego I. uchyla...
zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącej F. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu...

III SA/Gd 624/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-13

publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;, 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich...
., przy:, a. zachowaniu zasad bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników skrzyżowania oraz sąsiadujących nieruchomości;, b. uwzględnieniu ochrony przed oddziaływaniami dynamicznymi...

II SA/Ke 70/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-26

się do środowiska zanieczyszczeń. W dniu 24.10.2012r. B. N. dowiedział się od swojego pracownika o ustawieniu znaków uniemożliwiających osobom innym niż właściciele dostęp...
. W odpowiedzi, którą małżonkowie N. otrzymali w dniu 28.11.2012r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w K. wyjaśnił, że funkcjonowanie tymczasowego parkingu na przedmiotowych...