Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II OSK 1753/20 - Wyrok NSA z 2020-10-13

w dniu 13 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w przedmiocie rozpoznania odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 6 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 1624/19 - Wyrok NSA z 2019-10-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wa 194/18 w sprawie ze skargi...
A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2012 r...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 319/12 z jego skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OPP 47/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

postępowania. Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2016 r. w przedmiocie ustalenia...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2016 r., Naczelny Sąd Administracyjny...

IV SAB/Wa 194/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

w [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora...
[...] września 2017 roku nr [...] w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

III OPP 14/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1083/21 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021...
z jego skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5 w przedmiocie nadania decyzji rygoru...

II OPP 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-12

w W., [...] w M., Fundacji [...] z siedzibą w W., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r...
Administracyjnego. Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie środowiskowych...

II SAB/Po 41/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

sprawy wynika, że W. B. wniósł ponaglenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. pismem z dnia [...] r...
. (k. 88 akt adm.). Ponaglenie to zostało uznane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za niedopuszczalne postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] (k. 60 akt adm...

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

z dnia 8 października 2009r. wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie nieważności postanowień znak:[...] z dnia [...] lutego 2007r., z dnia...
, ponieważ rozstrzygnięcie właściwego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie jest niezbędne do prawidłowego rozpoznania wniosku G. i R. R. i stanowi zagadnienie wstępne...

II SAB/Bk 26/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-06

ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie., Po rozpatrzeniu odwołania T. M. i J. M., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia...
. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia...
1   Następne >   2