Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Op 23/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-28

[...], kierowanym do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stwierdził, że nie jest władny do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności na etapie odwołania od ww. decyzji...
, skierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem RDOŚ, od decyzji RDOŚ z dnia 13 listopada 2015 r., znak [...]. W punkcie 1 tego odwołania skarżąca...

II SA/Ol 1323/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-28

u.o.p. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie skonsultował projektu listy obszarów Natura 2000, w szczególności obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo z Radą...
M. o opinię. O taką opinię wystąpił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już po ustanowieniu tego obszaru w 2014r. Wskazał, że RDOŚ nie wyjaśnił, jakie zaistniały...

II SA/Ol 199/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-27

właściwym organom' (regionalny dyrektor ochrony środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji...
rządowej niezespolonej na obszarze województwa, dla którego organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest Generalny Dyrektor Ochrony...

II SA/Sz 848/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-25

organ powołał się za zasadę wnioskowania prawniczego a fortiori i powołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie 'GRDOŚ...
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zdaniem Sądu, kwestionowanemu rozporządzeniu w sprawie I. Parku Krajobrazowego nie można przypisać cech o charakterze...

II SA/Łd 323/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-27

z 15 czerwca 2020 r. skarżący wskazali na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł., który postanowieniem z [...] lutego 2013 r. odmówił uzgodnienia...
pierwszoinstancyjnych, które w związku z tym stały się ostateczne. Wspomniał natomiast, że wniósł zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł...

II SA/Sz 849/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

rozszerzenia uciążliwości zakresu ponad daną mu do tego kompetencję i powołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie: 'GRDOŚ...
uzgodnienia projektu uchwały z właściwymi miejscowo radami gmin oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zdaniem Sądu, kwestionowanemu rozporządzeniu...

II SA/Op 304/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Projekt Studium otrzymał negatywną opinię, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Generalnej...
Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach...

II SA/Go 396/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-12

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia 16 listopada 2015 r., nr XIV/139/15 w sprawie określenia Programu ochrony...
środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr [...] (od km 16+100 do km 34+500) I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie nałożenia na Generalnego...

II SA/Po 552/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

(...). Znowelizowane zapisy planu pozwalają na zachowanie walorów krajobrazowych terenu, uwzględniając wymogi ochrony środowiska oraz ochrony krajobrazu kulturowego...
o samorządzie gminnym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, między innymi należą do nich sprawy ochrony środowiska i przyrody...

II SA/Ol 205/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-27

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,, b) generalnego zakazu tworzenia dominant w krajobrazie w postaci zgrupowań budynków inwentarskich...
publicznego i ochrony środowiska;, 3. naruszenie art. 4 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. poprzez wprowadzenie w planie instrumentów ograniczających możliwość...
1   Następne >   +2   5