Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 1993/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-13

[...], organ pierwszej instancji wysłał pismo do M. S., Dyrektora Technicznego T. sp. z o.o. sp. k., który był pełnomocnikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
dla sprawy jest to, że Marszałek Województwa [...] zwrócił się do M. S., Dyrektora Technicznego T. sp. z o.o. sp. k., który był pełnomocnikiem Generalnej Dyrekcji Dróg...

III SA/Gl 582/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Działania te nie mogą być niezgodne z zasadami techniki górniczej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (ust. 2...
adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1., Trafnie strona w skardze podnosi, że pojęcie 'ochrony życia lub zdrowia ludzkiego' stanowi klauzulę generalną...