Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Sz 1142/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-13

morskiego w K., km [...] ' w ochronie środowiska morskiego, (generalny projektant A. B., 2008) sporządzona 15.10.2011 r. przez R. D. - organ odwoławczy zauważył, że autor...
usług związanych z ochroną środowiska morskiego, jak również nie miały na celu utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych, a zatem Spółka nie mogła zastosować...

III SA/Wa 2790/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

nie były związane z ochroną środowiska morskiego ani utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, w konsekwencji czego powinny być opodatkowane stawką 23% VAT;, 2) art. 83...
% VAT w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego. W ocenie Skarżącej definicję 'ochrony środowiska morskiego...

I SA/Kr 949/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

znaczenie słów 'zwykle przeznaczone' w przypadku obniżonej stawki VAT na środki ochrony roślin. Według opinii Rzecznika Generalnego użycie przysłówka 'zwykle' dowodzi...
Protokolant: st. referent sąd. Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2021 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Krajowej...

I SA/Łd 938/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-17

dla takich beneficjentów jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska., Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej...
cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000., W rezultacie...

III SA/Wa 4185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-14

z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2009 r. do maja...
2010 r. oraz od lipca do listopada 2010 r. oddala skargę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ('Dyrektor UKS') decyzją z [...] stycznia 2014r. określił D. S.A. z/s...

I SA/Łd 354/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

przedstawionych rozważań Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że usługa dozymetrii nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia, gdyż nie wiąże się z diagnozowaniem bądź...
ze skargi Instytutu M. w Ł. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 marca 2022 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.776.2021.3.AR w przedmiocie...

I SA/Op 349/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-11

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej: wskazywany jako WFOŚiGW) do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. W pozostałym...
. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 -dalej usg), obejmujących m.in. sprawy ochrony środowiska. Realizując powyższe...

I SA/Lu 930/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-03

, że gmina przedstawiła okoliczności, w których 30 maja 2018 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w L. na dofinansowanie...
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Źródłem dofinansowania w ramach programu są również środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

I SA/Kr 951/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-28

zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r. na terenie należącym do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych obejmującym...
którego Nadleśnictwo Piwniczna jest zobowiązane na mocy § 4 ww. Zarządzenia Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zatem z zapisów tego programu wynika, że celem działania LKP...

I SA/Wr 134/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-28

: Wykonawca)., Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. (dalej: 'A') wniosek na dofinansowanie zadania polegającego...
azbest w ramach zadań własnych Gminy, które obejmują m.in. sprawy ochrony środowiska i przyrody oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co zgodnie z art. 15 ust. 6...
1   Następne >   +2   +5   +10   21