Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 7/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

polegające na współtworzeniu warunków dla ochrony środowiska mieszczą się w zakresie znaczeniowym działań na rzecz ochrony środowiska., Dyrektor Izby Skarbowej...
generalnych celów izby gospodarczej poprzez działalność w zakresie ochrony zdrowia i środowiska., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 40 updop Skarżąca podniosła...

I SA/Bk 760/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-16

, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw...
na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej...

I SA/Bk 761/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-16

, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci...
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę...

III SA/Wa 2645/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

ustawy o lasach, L. kieruje Dyrektor Generalny (powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska) przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji L. L...
roku kalendarzowym., Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu...

I SA/Wr 996/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

2001 r. Prawo ochrony środowiska; jt. z 2006 r. Dz.U Nr 129, poz. 902 ze zm. - dalej: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), organ błędnie przyjął, że ma ona możliwość...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. oraz odsetek...

II FSK 2667/20 - Wyrok NSA z 2022-11-22

ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość wyklucza rozumienie - jako celów statutowych działalności Lasów Państwowych - celów w zakresie ochrony środowiska...
ochronę środowiska, oraz działalność naukową. Innymi słowy, nomenklatura użyta w art. 4 ust. 1 i 3 u.o.l. nie może być w żaden sposób uznana za regulującą zakres...

I SA/Go 301/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-21

fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności...
jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych...

I SA/Go 298/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-21

, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych...
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska...

I SA/Gl 1292/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-03

przez H na rzecz pozyskania środków na kontynuację prac przy regulacji rzeki R. świadczą także zeznanie M. M. - eksperta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska...
działań stosowną legitymację, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, H, K S.A., RZGW w G.., Żaden inny podmiot...

I SA/Op 72/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-08

ochrony środowiska ), w związku z czym nie było możliwe doraźne zwiększenie własnych zdolności składowania klinkieru, a obie współpracujące ze Spółką e dysponowały...
. A. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 marca 2005 r. nr PDI-42180/20/SMA/04 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. oddala...
1   Następne >   +2   +5   7