Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną...
te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpoznaniu zażalenia skarżącej...

IV SA/Wa 543/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego 1. uchyla...
postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego A. K. kwotę 357...

II OSK 323/10 - Wyrok NSA z 2011-03-15

na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
ochronie oraz brakiem odpowiedniej drogi dojazdowej do tego terenu., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy...

IV SA/Wa 1563/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

oraz poprzedzające je postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
., nr [...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Wa 1982/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego W. G. kwotę 100 (sto...
lub przestana się gniazdować., Kolejnym argumentem przeciwko planowanej inwestycji jest, według Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, duże znaczenie otwartych...

IV SA/Wa 1796/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

. W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
znajdujący się w pobliżu planowanej inwestycji nie może być uznany za rzekę., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II OSK 2806/19 - Wyrok NSA z 2020-05-22

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od B. P. na rzecz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 560 (pięćset...

II OSK 705/16 - Wyrok NSA z 2016-08-23

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nie dopuszczalności zażalenia oddala skargę...

II OSK 3290/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1200/14 w sprawie...
ze skargi W. O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

VII SA/Wa 1511/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 września 2021 r. sprawy ze skargi P. I. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2021 r...
. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   34