Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

. z siedzibą w M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla...
zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Ogólnopolskiego T. z siedzibą w M. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem...

II SA/Lu 262/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-30

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz...
się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska. Celem działania [...] M. Z. Ż. '[...]', określonym w § 5 jego Regulaminu (k. 41 akt sądowych...