Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 1066/17 - Wyrok NSA z 2019-03-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu 1. uchyla zaskarżony wyrok...
od zasądzenia od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 802/16 Wojewódzki...

IV SA/Wa 2805/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, z późn.zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...
złożył J.G. (dalej jako 'skarżący') wskazując na zbyt daleko idący formalizm urzędników., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł...

IV SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

, oraz jak długo będzie on składowany., Decyzją z [...] czerwca 2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję RDOŚ z dnia [...] lutego 2020 r. Organ...
WSA Alina Balicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 9 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...

II OSK 2079/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2017 r...
Dyrektora Ochrony Środowiska w R. z 10 marca 2017 r. nr ..., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów...

IV SA/Wa 768/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

oraz zwierząt łownych, ze zwierzętami z innych gatunków, a także ze zwierzętami z form i odmian hodowlanych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Skarżący...
nie posiada obowiązującego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wydanego w trybie przywołanego powyżej przepisu, na krzyżowanie osobników gatunku dzik...

II SA/Łd 253/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

Ochrony Środowiska z pytaniem, czy Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 może mieć zastosowanie w odniesieniu do zagospodarowania ubocznego produktu pochodzenia...
Inspektoratu Ochrony Środowiska w S. konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń nie mają zastosowania do zagospodarowania...