Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II OSK 714/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji...
stowarzyszenie') i Fundacji B. z siedzibą w W. (dalej jako 'fundacja') na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie ustalenia...

II OSK 1660/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

BHP , Dyrektor jak też inny przedstawiciel zakładu - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego . Z protokołu tego wprost wynika , że w środowisku pracy jako czynniki...
i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz naruszenia...

II OSK 3485/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

, do których stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia...
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, że w materiale dowodowym...

VII SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

[...] Wojewoda[...], działając na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. - dalej jako ustawa OOŚ), po rozpatrzeniu wniosku...

IV SA/Gl 300/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-09

dyrektora generalnego zarządu, w latach [...] w Kopalni Węgla Kamiennego D na stanowisku inżyniera kopalni pod ziemią, a w latach [...] w Wyższym Urzędzie Górniczym...
na stanowisku kierownika ruchu zakładu górniczego- dyrektora kopalni, w latach [...] w C S.A. w K. na stanowiskach zastępcy dyrektora zarządu ds. techniczno-produkcyjnych i doradcy...

II OSK 800/07 - Wyrok NSA z 2007-09-04

materiału dowodowego., Odpowiedź na skargę kasacyjną wniósł uczestnik postępowania Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Laboratorium Drogowe Gospodarstwo...
czerwca 2002 r. była zatrudniona w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w K. Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze przy ul. P. w K. kolejno...

VII SA/Wa 2173/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

(miesiąca), zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala ('Podstawą zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne będzie rachunek wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie...
po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala w oparciu o postanowienia niniejszej umowy'). Wynagrodzenie płatne jest w terminie do 30 dni od dnia...

IV SA/Po 53/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-24

dochodzeniem epidemiologicznym, na które składało się: (1) ustalenie przez dyrektora Szkoły wykazu osób z bezpośredniego kontaktu (tj. uczniów oraz nauczycieli) z osobą zakażoną...
ostatniego narażenia: [...] grudnia 2021 r.), co zostało potwierdzone przez dyrektora Szkoły w 'Zgłoszeniu kwarantanny dla instytucji' przekazanym za pośrednictwem systemu...

III SA/Gl 285/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-08

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty...
instytucjonalne nr [...] utworzone w dniu 28.01.2022 r. o godz. 15:07 przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w L. B. W. W w/w zgłoszeniu, iż wśród osób...

III SA/Gl 327/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-12

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności...
, w znaczeniu nadanym temu przez art. 41 ust. 1 Konstytucji RP. Regulacje dotyczące tej materii muszą zatem sprostać standardowi ochrony praw obywatela określonym normą...
1   Następne >   2