Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2510/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków prowadzenia robót...
. Przedmiotem skargi jest decyzja wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] sierpnia 2013 r. nr [...], uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...

II OSK 186/16 - Wyrok NSA z 2017-09-29

ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
Stowarzyszenia '[...]' na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił...

IV SA/Wa 1532/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

wyrokiem z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt II OSK 1775/11 oddalił skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od opisanego wyroku Wojewódzkiego Sądu...
rozporządzenia., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po ponownym rozpatrzeniu zażalenia M. S. postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r. po raz drugi utrzymał w mocy...

IV SA/Wa 2328/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia na odstępstwo od zakazów oddala skargę...
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją nr [...], z [...] kwietnia 2017 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II OSK 1534/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na odstępstwo od zakazów 1. uchyla zaskarżony wyrok...

IV SA/Wa 754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
: [...])., W uzasadnieniu postanowienia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, że Wójt Gminy S. wnioskiem z dnia [...] września 2009 r. (znak: [...]) zwrócił...

IV SA/Wa 49/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Generalny...
inwestycji., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając z urzędu na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stwierdził...

II OSK 66/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2010 r. nr GDOŚ/DOP-p-286-228/2120/10/mb w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści 1. uchyla...
z dnia 7 października 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1474/10, po rozpoznaniu skargi Z. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2010 r...

IV SA/Wa 181/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

wydane bez podstawy prawnej ani z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, że pismem z 8...
czerwca 2016 r., J. D. wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. z [...] maja 2016 r...

IV SA/Wa 213/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wstrzymania działań związanych z realizacją inwestycji 1...
Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Okręgu P. w N. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Generalny Dyrektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   29