Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 1326/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

. z siedzibą w S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku...
- oddala skargę - Pismem z dnia [...] lutego 2011 r. Stowarzyszanie Klub P. zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji...

IV SA/Wa 2208/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; II. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1514/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-31

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - oddala skargę...
zaskarżoną decyzję., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, odnosząc się do zarzutów M.R. i T. R. dotyczących kwestii związanych z hałasem, wyjaśnił w szczególności...

IV SAB/Wa 66/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku oddala skargę Pismem z dnia 6 marca 2013 r. H.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Regionalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 833/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-22

Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska z pominięciem jakichkolwiek procedur...
i słusznego interesu strony., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości i przekazał sprawę...

II OSK 3070/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań...
naprawione w toku postępowania przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Analiza zgromadzonego w trakcie postępowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2718/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2018 r., nr. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r., znak [...]; 2. umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OSK 3026/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

H.Z. (dalej jako 'skarżący') na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarga...
złożona przez skarżącego w niniejszej sprawie dotyczyła bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska polegającej na nierozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie...

IV SA/Wa 553/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację...
oraz ponownej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt...

IV SA/Wa 2136/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. Z. kwotę 200...
(dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] października 2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku W. P. i P...
1   Następne >   +2   +5   +10   100