Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II OZ 738/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-29

zażalenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt IV SO/Wa 9/10...
w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie z wniosku T. P. o wymierzenie grzywny Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za nieprzekazanie w terminie skargi T. P...

IV SA/Wa 1248/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. w B. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. w B. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego A. z siedzibą w B. kwotę 514 (pięćset czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrokiem z dnia 20...

IV SO/Wa 16/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

z wniosku J. B. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi z dnia 9 marca 2012 r. postanawia - zasądzić od Generalnego...
Administracyjny w Warszawie wymierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych za nieprzekazanie Sądowi skargi J. B. z dnia 9 marca 2012 r...

II OZ 844/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

1603/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r...
od skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia...

II OZ 1237/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r. stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji Regionalnego...
skarżące stowarzyszenie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r...

II OZ 1236/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

1860/17 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r., znak...
skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiocie odmowy...

IV SA/Wa 1369/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-18

niejawnym sprawy ze skargi [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych postanawia: zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz...

II OZ 456/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

. sygn. akt IV SA/Wa 655/16 w zakresie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia...

II OZ 1117/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

. sygn. akt IV SA/Wa 1398/16 w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi [...] w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r...
sprawy, którym jest skarga na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji...

II OZ 982/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r. w kwocie, 200 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 3...
skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia...
1   Następne >   +2   6