Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

IV SA/Wa 2870/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

złożyła odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z akt sprawy wynika, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję RDOŚ w [...] dotyczącą...
administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł., Decyzja była wynikiem następujących ustaleń i oceny prawnej., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...], zwany dalej...

IV SA/Wa 1504/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2020 roku nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę. Prezydent Miast K. (dalej: 'skarżący...
', 'strona')) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2020 r., w której utrzymano...

IV SA/Wa 2272/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w W. powiadomił Urząd Miejski w L. o zwożeniu ziemi i odpadów budowlanych...
. S.A. zaprzeczyła, jakoby posiadała status posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 279 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach...

IV SA/Wa 1280/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

dyrektora ochrony klimatu lub ministra właściwego do spraw środowiska., Z ustaleń poczynionych podczas kontroli wynika, że na terenie działki nr [...] położnej w L...
Inspektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2021 r., [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę. Główny Inspektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1281/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

, regionalnego dyrektora ochrony klimatu lub ministra właściwego do spraw środowiska., Z ustaleń poczynionych podczas kontroli wynika, że na terenie działki...
Inspektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2021 r., [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę. Główny Inspektor Ochrony Środowiska...

II SA/Po 1076/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-27

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25,. Poz. 150, z późn. zm.). Nadto strona przytoczyła argumentację wcześniej...
. na mocy art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664) przepisu...

II SA/Gd 440/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

, w tym z zakresu ochrony środowiska. Zdaniem organu administracji wykształcenie tych pracowników było wystarczające do dokonania prawidłowych pomiarów. Zaznaczono...
przepisów organy administracji nie miałby możliwości ochrony wartości konstytucyjnie chronionej, jaką jest środowisko naturalne. Z tego powodu zdecydował się na czas...

II SA/Wr 744/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

., po rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego W. z dnia...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego W. z dnia [...] r...

VI SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

; sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony...
z art. 10 ust. 3 p.r.d., to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych. Tym samym to właśnie informacje uzyskane od GDDKiA...

III SA/Kr 240/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

także problematykę ich transportu. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
1   Następne >   2