Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

IV SA/Wr 748/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

- Prezesa Zarządu KWB [...] S.A - Dyrektora Generalnego. Z pisma z dnia 17 czerwca 2003 r. znak: [...] wynika, iż jako sztygar zmianowy codziennie w godz. 7.30-12.30 przebywał...
w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi - nowotwór pęcherza moczowego (poz. 17.5 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia) u uczestnika...

II OSK 634/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

lekarską będącą w posiadaniu WOMP i IMP i ZŚ w S., pismem z dnia 11 września 2006 r. zwrócił się do Dyrektora IMP w Ł. Prof. dr hab. n. med. K. R. z prośbą o ustosunkowanie...
się do wymogów wynikających z wyroku WSA z dnia 28 lutego 2005 r. oraz podnoszonych przez stronę zarzutów i wniosków. Naczelny Konsultant Dyrektora ds. Patologii Zawodowej dr...

II GSK 1282/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób., Z punktu widzenia wyznaczonych...
ma miejsce w różnych sytuacjach, w tym w stanach zwyczajnych np. prawo o ruchu drogowym, w zagospodarowaniu przestrzennym, prawie ochrony środowiska i.t.d. W ramach prawa...

II SA/Ol 175/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-20

, ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska...
trzecich, gdyż odbyłoby się to w sprzeczności z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...

II SA/Ke 934/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-26

administracyjnej nie wydaje się. Elastyczne podejście ustawodawcy wynika głównie z generalnej zasady ochrony zdrowia publicznego i w przypadku ogłoszenia stanu epidemii organy...
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia...

III SA/Gd 164/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami m.in. higieny środowiska - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem...
, przez komisję składającą się z dyrektora schroniska oraz dwóch pracowników, został sporządzony protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, z którego - zdaniem stowarzyszenia...

IV SA/Wr 96/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-02

, także w art. 68 ustawy Prawo oświatowe określającym kompetencje dyrektora szkoły, w ust. 1 pkt 6 wskazano, że wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom...
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), zobowiązującym dyrektora...

II OSK 41/15 - Wyrok NSA z 2016-10-19

odwoławczy stwierdził następnie, że wprawdzie organ I instancji nie powołał w uzasadnieniu decyzji zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej...
, między innymi, ochrona i promocja zdrowia oraz medyczne konsultacje specjalistyczne. Stowarzyszenie powinno zatem liczyć się z obowiązkiem ponoszenia związanych...

II SA/Go 1112/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-03

i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej...
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym bardziej gwarancje Konstytucji RP z art. 41 ust 1 i 2 są naruszone poprzez wprowadzenie aktem wykonawczym możliwości...

IV SA/Po 53/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-24

dochodzeniem epidemiologicznym, na które składało się: (1) ustalenie przez dyrektora Szkoły wykazu osób z bezpośredniego kontaktu (tj. uczniów oraz nauczycieli) z osobą zakażoną...
ostatniego narażenia: [...] grudnia 2021 r.), co zostało potwierdzone przez dyrektora Szkoły w 'Zgłoszeniu kwarantanny dla instytucji' przekazanym za pośrednictwem systemu...
1   Następne >   2