Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

IV SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2015 r. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanawia: 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

IV SO/Wa 16/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

z wniosku J. B. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi z dnia 9 marca 2012 r. postanawia - wymierzyć Generalnemu...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie Sądowi jego skargi z dnia 9 marca 2012 r...

IV SA/Wa 1154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niewykonania wyroku I. wymierza Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego M. L...

IV SO/Wa 75/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi z dnia 13 września 2013 r...
. postanawia 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz...

IV SO/Wa 3/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

z wniosku M. S. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia...
I. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, II. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz M. S. kwotę 100...

IV SO/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska na podstawie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji...

III OZ 854/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 27 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku J.B. (dalej: skarżący), wymierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 złotych, w trybie art. 55 § 1...

IV SO/Wa 58/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

z wniosku Stowarzyszenia [...] o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie kompletnych akt administracyjnych postanawia: oddalić...
zwane 'Stowarzyszeniem') na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie...

II OZ 445/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

oddalające wniosek Stowarzyszenia [...] o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie kompletnych akt administracyjnych postanawia...
[...] o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie kompletnych akt administracyjnych., Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 21 października...

IV SO/Wa 49/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-27

sprawy z wniosku W. B. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia...
zwanej 'p.p.s.a.', wniósł o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w związku z nieprzekazaniem skargi na decyzję Generalnego Dyrektorowi Ochrony...
1   Następne >   2