Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 721/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Wójta, nie spełnia bowiem wymogów przewidzianych dla strony w art. 28 k.p.a. Park narodowy jest jedną z form ochrony przyrody, uregulowaną w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy...
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm., zwanej dalej Uop). Jest państwową jednostką budżetową, wyposażoną w statut...

I OSK 339/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

i niezastosowania przepisu art. 28 k.p.a. W ocenie skarżącego interes prawny po jego stronie wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody, która nakłada na Dyrektora...
Narodowego. Tymczasem Dyrektor Parku na jego terenie realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody i nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, kto stanie się właścicielem...

I OSK 1347/11 - Wyrok NSA z 2012-11-21

2008/2/47);, - art. 104 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań...
z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonania;, - art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym w sytuacji, gdy Dyrektorowi [...] Parku Narodowego...

II SA/Go 409/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-05

, uzbrojenia terenu, rodzaju zabudowy, a także zasad ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. W myśl § 15 i 16 ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości...
do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lipca 2013 r. Wójta., 3. Wnioskiem z [...] kwietnia 2014 r. Województwo - Zarząd Dróg Wojewódzkich, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Dróg...