Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Bk 1024/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-26

przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, w sytuacji gdy z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. [...] wynikają dla powyższego...
zmiany wpływu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. znak [...] zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B...

II SA/Bk 1025/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-26

regionu Północno -Wschodniego, (b) zmiany wpływu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013roku znak [...] zmieniającej decyzję...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. z dnia [...] lipca 2013 r. znak [...];, 5) art. 75 w zw. z art. 77 w zw. z art. 78 k.p.a. poprzez wydanie rozstrzygnięcia w oparciu...

II SA/Po 238/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-12

RP pismem z 15 lutego 2010 r., złożyły uwagi do projektu planu miejscowego., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor...
miejscowego. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismami z 4 czerwca 2010 r. oraz 12 lipca 2010 r.), jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...

II OSK 1600/12 - Wyrok NSA z 2013-02-06

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podniósł, że z treści...
w W. [...] Oddział w Szczecinie na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lipca 2011r., nr [...] w przedmiocie ustalenia należności i odszkodowania...

I OSK 965/21 - Wyrok NSA z 2022-03-02

właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o ile oczywiście starosta uprzednio uzna, że rekreacyjny kierunek rekultywacji (kąpielisko) może potencjalnie...
z punktu widzenia ochrony środowiska kierunek rekultywacji) dla poprzedniego przedsięwzięcia. Tymczasem od 2011 r. realizowane było zwiększone wydobycie zasobów kruszywa...

IV SA/Wa 1199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 1...
i III; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją...

IV SA/Wa 1202/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wyłączenia z produkcji gruntów leśnych niezgodnie...
z prawem i ustalenia opłaty - oddala skargę - IV SA/Wa 1202/09, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...]maja 2009 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych utrzymał w mocy decyzję...

IV SA/Wa 272/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

Laskowska-Pietrzak (spr.), Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2014 r. sprawy ze skargi K. D. na decyzję Dyrektora Generalnego...
Lasów Państwowych z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie czasowego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej - oddala skargę - Dyrektor Generalny Lasów...

II SA/Po 664/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa(1) lub upoważnionej przez niego osoby,, 3. Wyrażenie zgody, o której mowa...
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 j.t.), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych...

IV SA/Wa 982/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

Milewska - Karczewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 8 listopada 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. O. na postanowienie Dyrektora Generalnego...
naturalnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na rzecz M. O. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
1   Następne >   2